Mateřská škola Český Krumlov T.G.Masaryka 199
Drobečková navigace

Úvod > Sdělení pro rodiče

SDĚLENÍ   RODIČŮM

 

 

 

 VÁŽENÍ RODIČE,

DNE 10.6.2020 SE BUDEME FOTOGRAFOVAT NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ. V 10H MOTÝLCI, V 10.15H VEVERKY.

BUDEME MÍT POUZE SPOLEČNOU FOTOGRAFII (50KČ)

 

VÁŽENÍ RODIČE,

V PONDĚLÍ 11.5.2020 OTEVÍRÁME PROVOZ MŠ BEZ OMEZENÍ. UPOZORŇUJEME, ŽE DĚTI MOHOU DO MŠ POUZE ZCELA ZDRAVÉ (BEZ JAKÝCHKOLI PŘÍZNAKŮ - KAŠEL, RÝMA). V MŠ PODEPÍŠETE ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (MŮŽETE SI STÁHNOUT   ZDE )

Níže si pročtěte informace týkající se provozu MŠ

Mateřská škola bude v provozu od 6.15h do 16.30h

 

 

Plakát Coronavirus PMeduca

 

Podmínky pro provoz MŠ

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

NEPARKUJTE, PŘED ŠKOLKOU PO LEVÉ STRANĚ SILNICE PŘED ZNAČKOU PRO DRŽITELE PARKOVACÍCH KARET. BRÁNÍTE TÍM PŘÍSTUPU ZÁSOBOVÁNÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. HROZÍ POKUTA MP.

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ

 

 Žlutá rýma. Poslat dítě do školky nebo ne? Poradíme vám

Známe to všichni. Ráno se dítě probudí s nudlí u nosu a řešíme, zda jej poslat do školky nebo ne. Ovšem není rýma jako rýma, jenže to pak vysvětlujte učitelkám a ostatním rodičům.

Rýma sice není žádná tragédie, ale o tom, jestli s ní navštívit lékaře nebo vyrazit do kolektivu, rozhoduje její barva. Je žlutá nebo zelená?

Pozor na žlutou rýmu

Je jasné, že ne s každou rýmou se musí zůstávat doma. Obecné pravidlo však zní, že pokud má dítě horečku nebo kašel, tak by se mělo kolektivu vyhnout. S obyčejnou rýmou do školky nebo do školy určitě vyrazit může, ovšem pokud nejde o rýmu bakteriální. Jak ji poznáte? Jednoduše. Většinou se jedná o hustou žlutou nebo žlutozelenou rýmu, ke které se občas k večeru přidává teplota.

Rodina a vy | Nezapomínejte na sebe

Když je rýma v přesile  

Je rozdíl mezi čirou rýmou a hlenem

Dítě se zvýšenou teplotou už bojuje s infekcí, je unavené a potřebuje chorobu vyležet. Kdežto nudli u nosu může mít týdny a měsíce, zvláště v zimě, a nemusí z toho nikdy být nic horšího.

„Podstatné je, zda je rýma takzvaně čirá, nebo zda je hlen z nosu hustý a žlutozelený,“ říká dětský praktik Milan Kudyn.

Ten dále dodává, že žlutavé zbarvení nosního sekretu ukazuje na druhotnou bakteriální infekci, která už do školky nepatří, navíc u ní stoupá riziko, že se k ní přidá zánět středního ucha nebo že spadne na průdušky a dítě bude trápit kromě rýmy i kašel. Přečtěte si více informací o žluté rýmě.

 

 

 

Milí rodiče, podívejte se na video

"Vši ve škole"

 

 

 Vážení rodiče, pokud Vás cokoli zajímá ohledně stravování, nahlédněte na stránky http://rodiceaskolnijidelny.cz/

 

  

Desatero předškoláka

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé. Zpravidla by mělo např. :

 • zachovávat správné držení těla ( postavit se rovně )

 • běhat, skákat, zvládat různé druhy lezení, překonávat překážky, pohybovat se v různém prostředí a terénu ( v lese, na sněhu, v písku apod. )

 • být přiměřeně obratné ( např. udržet rovnováhu na jedné noze, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, jezdit na tříkolce, koloběžce, kole apod. )

 • být pohybově aktivní po delší dobu ( 10 minut a více )

2. Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze. Zpravidla by mělo např. :

 • svléknout se, obléknout i obout ( zapnout a rozepnout zip i knoflíky, zavázat si tkaničky, obléknout si čepici, rukavice )

 • najíst se, nalít si nápoj, používat příbor, stolovat čistě

 • zvládat osobní hygienu ( používat kapesník, umýt a osušit si ruce, používat toaletní papír, používat splachovací zařízení )

 • zvládat drobné úklidové práce ( posbírat a uklidit předměty a pomůcky na určené místo, připravit další pomůcky, srovnat hračky, uklidit po sobě papír od sušenky apod. )

 • dokázat poznat si a postarat se o svoje věci ( udržovat v nich pořádek )

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové a řečové dovednosti. Zpravidla by mělo např. :

 • vyslovovat správně všechny hlásky

 • mluvit ve větách, zformulovat otázku, vyprávět příběh, popsat situaci apod.

 • mluvit většinou gramaticky správně ( tj. užívat správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj. )

 • rozumět většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

 • mít přiměřenou slovní zásobu, umět pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 • přirozeně a srozumitelně hovořit s dětmi i dospělým, vést rozhovor, domlouvat se

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Zpravidla by mělo např. :

 • zručně zacházet s předměty denní potřeby, hračkami i pomůckami, a nástroji ( pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, kreslit, malovat apod.)

 • zvládat činnosti s drobnějšími předměty ( korálky, drobnými stavebnicemi, prvky apod. )

 • správně držet tužku – tj. třemi prsty, s uvolněným zápěstím

 • vést stopu tužky, pastelu, štětce ( obkreslovat, vybarvovat, vést plynulé tahy )

 • označit si výkres značkou, písmenem, popřípadě zkoušet napsat hůlkovým písmem celé jméno

 • napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popřípadě písmena

 • rozlišovat pravou a levou stranu, pravou i levou ruku ( může chybovat )

 • řadit prvky zleva doprava, zprava doleva i v dalších směrech

 • upřednostňovat užívání pravé nebo levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje ( mělo by být zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák )

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. Zpravidla by mělo např. :

 • rozlišovat podstatné znaky předmětů ( rozlišovat barvy, tvary, figuru a pozadí )

 • skládat obrázky z několika tvarů

 • nalézat rozdíly na dvou obrázcích, doplňovat detaily, postřehnout změny ( co je nového, co chybí ) na obrázku i ve skutečnosti

 • rozlišovat jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou ( písmena, číslice )

 • rozlišovat zvuky ( např. zvuky jednoduchých hudebních a rytmických nástrojů )

 • skládat slova z několika slabik, sluchově rozložit slovo na slabiky, rozeznávat počáteční hlásku ve slově, vytleskat slabiky ve slově

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace. Zpravidla by mělo např. :

 • ukazovat na prstech či předmětech počet, počítat na prstech, počítat po jedné, chápat, že číslovka vyjadřuje počet

 • vyjmenovat číselnou řadu a určit počet prvků minimálně v rozsahu do šesti

 • porovnat počet prvků ( např. poznat co je více, méně, o kolik )

 • rozpoznat odlišné tvary a tělesa ( kruhový, čtvercový apod. )

 • rozlišovat a porovnávat vlastnosti předmětů ( velikost, tvar aj. ), nacházet společné a rozdílné znaky )

 • třídit, seskupovat a přiřazovat předměty dle daného kritéria ( řadit, uspořádat, např. korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti )

 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy, komentovat, co dělá ( „ přemýšlet nahlas “ )

 • řešit jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

 • rozumět časoprostorovým pojmům ( např. nad, pod, dole, nahoře, dříve, později, včera, dnes ), pojmům označujícím velikost, hmotnost ( např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký )

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť. Zpravidla by mělo např. :

 • udržovat soustředěnou pozornost na činnosti po určitou dobu ( cca 10 – 15 minut )

 • věnovat se soustředěně i činnostem, které nejsou pro ně aktuálně zajímavé a které mu byly zadány

 • záměrně si zapamatovat, co prožilo, vidělo, slyšelo, po přiměřené době si toto vybavit a reprodukovat

 • znát říkadla, básničky, písničky

 • postupovat při činnostech podle pokynů

 • pracovat samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné. Zpravidla by mělo např. :

 • být po určitou část dne bez problémů odloučeno od rodičů

 • chovat se kontrolovaně, bez výrazných výkyvů v náladách

 • ovládat své pocity ( reagovat přiměřeně na drobný neúspěch, odložit přání na pozdější dobu, přizpůsobit se konkrétní činnosti či situaci )

 • uplatňovat základní společenská pravidla ( zdravit, požádat, poděkovat, omluvit se )

 • navazovat kontakty s dítětem i s dospělými, komunikovat s nimi ( kamarádit se, vyhledávat partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvat, rozdělovat a měnit si role )

 • k dětem se chovat přátelsky, citlivě a ohleduplně ( dělit se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úlohy, všímat si, co si druhý přeje )

 • brát ohled na druhé ( dokázat se dohodnout, počkat, vystřídat se )zapojovat se do práce ve skupině, vyjednávat a dohodnout se, vyslovovat a obhajovat svůj názor

 • dodržovat ve skupině ( rodině ) daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, být srozuměno se jimi řídit ( uposlechnout pokynů )

9. Dítě by mělo být schopno vnímat přiměřené kulturní podměty a projevovat se v tvořivých činnostech. Zpravidla by mělo např. :

 • pozorně poslouchat či sledovat se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

 • zúčastňovat se dětských kulturních programů a akcí ( např. výstav ), zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

 • vyprávět, co vidělo, slyšelo, dokázat říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo

 • zajímat se o knihy, znát pohádky a příběhy, mít své oblíbené hrdiny

 • znát celou řadu písní, básní a říkadel, reprodukovat je, zpívat, rytmizovat, zvládnout jednoduchou reprodukovanou roli

 • kreslit, malovat, modelovat, vytvářet

 • hrát tvořivé a námětové hry ( např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře )

10. Dítě by mělo být schopno přiměřeně se orientovat ve svém prostředí. Zpravidla by mělo např. :

 • vyznat se ve svém prostředí ( doma, ve škole ), spolehlivě se orientovat v blízkém okolí ( vědět, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště apod. )

 • zvládat běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává ( např. vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci o to, co potřebuje, ptát se na to, čemu nerozumí, umět telefonovat, dbát o pořádek a čistotu, samostatně se obsloužit, zvládá drobné úklidové práce, starat se o rostliny či drobná domácí zvířata )

 • vědět, jak se má chovat ( např. doma, ve školce, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na hřišti, při setkání s cizími i neznámými lidmi ) a snažit se to dodržovat ( chovat se přiměřeně a bezpečně, uvědomovat si možná nebezpečí znát a zpravidla dodržovat základní pravidle na ulici ( dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci )

 • mít elementární poznatky o sobě, svém prostředí i okolním světě ( např. znát části těla i některé orgány, vědět, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišovat různá povolání, znát běžné pomůcky, nástroje, znát jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, vědět k čemu jsou peníze, orientovat se v dopravních prostředcích, znát některé technické přístroje apod. )rozumět běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává ( např. podnebí, počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady )

 • mít elementární povědomí o naší zemi ( města, hory, řeky, jazyk ), o existenci jiných zemí a národů, o světadílech, planetě Zemi i vesmíru

 

  DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)

zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22

2

 

zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

zvládá odloučení od rodičů

vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

je si vědomé zodpovědnosti za své chování

dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22

3

 

spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

- zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

- tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

- vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

- umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

- rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

- řadí zpravidla prvky zleva doprava

- používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22

4

 

rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

„nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22

5

 

záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

pamatuje si říkadla, básničky, písničky

přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

postupuje podle pokynů

pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22

6

 

pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo

,

dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

 

zná celou řadu písní, básní a říkadel

 

zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

 

vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

 

hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

 

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

- zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

- ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

- má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví,

Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22

7

 

k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

- přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

- má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

- chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

- zná faktory poškozující zdraví (kouření)

- uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 • Co potřebuji do školky ke stažení zde

 

 

 • Všechny věci řádně podepsané!!

 

 • Za každého počasí chodíme ven - myslete na pláštěnky a vhodnou obuv!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 • V zimních měsících dávejte dětem teplé rukavice a oteplovačky nebo šusťákové kalhoty, aby si mohly užít zimních radovánek!!

 

 • SLEDUJTE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NA NÁSTĚNKÁCH U SVÝCH TŘÍD!!