Mateřská škola Český Krumlov T.G.Masaryka 199
Drobečková navigace

Úvod > Platby

Platby

Mateřská škola, Český Krumlov, T.G.Masaryka 199

 

 

 

Čj.: MŠ 42/19                                                  V Českém Krumlově dne 30.6.2019

 

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

na školní rok  2019-2020

 

Ředitelka mateřské školy Český Krumlov, T.G.Masaryka 199 podle §123 odst.1 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v pozdějším znění

 

s t a n o v u j e

 

-       základní částku úplaty za celodenní předškolní vzdělávání dítěte od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020 ve výši 300,- Kč za měsíc

 

-       úplatu za celodenní předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce - ve výši 50% základní částky snížená úplata je stanovena na částku 150,- Kč

 

-       úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, které bylo přijato do mateřské školy nejvýše na 4 hod denně (pobírání rodičovského příspěvku, příspěvku při péči o blízkou osobu, viz § 6 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve výši 2/3 základní částky

     snížená úplata je stanovena na částku 200,- Kč,

      

-       v případě přerušení provozu mateřské školy nebo provozu v úsporném režimu (červenec, srpen - podle § 3 vyhlášky MŠMT č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání) uhradí úplatu pouze docházející děti v základní částce 300,- Kč

 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.

                                  

 

                                                                                                                                       řed. MŠ Mgr. Lucie Pavcová             

 

 

 

Stravné:             

Dĕti do 7 let:

Dopolední svačina  9,-Kč

Oběd  18,-Kč

Odpolední svačina  7,-Kč

 Celkem: 34,- Kč

Dĕti od 7 let ve školním roce:

Dopolední svačina  9,-Kč

Obĕd  19,- Kč

Odpolední svačina  7,-Kč

 Celkem: 35,- Kč

 Stravu odhlašujte nejpozději v 8.00 téhož dne!!!