image
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola, Český Krumlov, T.G.Masaryka 199

2. Důvod a způsob založení

Město Český Krumlov,
náměstí Svornosti 1,
Vnitřní Město,
381 01 Český Krumlov

3. Organizační struktura

Naše mateřská školka má dvoustupňový model řízení. V jejím čele stojí ředitelka MŠ (2.stupeň řízení), pod kterou spadají všichni ostatní zaměstnanci - pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. Vedoucí školní jídelny představuje 1.stupeň řízení. Všichni ostatní zaměstnanci patří do 0. stupně.

Seznam organizačních složek:

 • Mateřská škola
 • Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Český Krumlov
  T.G.Masaryka 199
  381 01 Český Krumlov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Český Krumlov
  T.G.Masaryka 199
  381 01 Český Krumlov

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí až pátek
  od 6.15h do 16.30h

 • 4.4 Telefonní čísla

  Pevní linka: +420 380 715 424
  Mobil: +420 724 802 494

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.mstgm.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  skolka@mstgm.cz

 • 4.8 Další elektronické adresy


  skolnijidelna@mstgm.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 175149106/0300

6. IČ

70946728

7. DIČ

CZ70946728

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Školní vzdělávací plán MŠ (verze pdf)

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: skolka@mstgm.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): de3kp96

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Český Krumlov, T.G.Masaryka 199, 381 01 Český Krumlov

Osobně: v sídle organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici zde.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Mateřská škola Český Krumlov, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Neaplikuje se